Làm việc nhóm hiệu quả như người Nhật – HORENSO

Làm việc nhóm hiệu quả như người Nhật – HORENSO

1.Quy tắc HORENSO

HORENSO là quy tắc làm việc quan trọng của người Nhật được  iết tắt của:

  • HOKOKU: Báo cáo
  • RENRAKU: Liên lạc
  • SODAN: Thảo luận

Trong đó, HOKOKU có nghĩa là thường xuyên báo cáo với cấp trên về tiến độ công việc, những sự cố phát sinh hay những vấn đề đã được hoàn tất. RENRAKU là luôn cập nhật đầy đủ thông tin cho các bộ phận liên quan tránh trường hợp phát sinh. Còn SODAN chính là sự bàn bạc, thảo luận với mọi người khi có sự cố hoặc gặp vấn đề khó để tất cả cùng đưa ra hướng giải quyết tốt nhất

2. Áp  dụng quy tắc HORENSO trong giải quyết công việc

Để làm việc hiệu quả nhất chúng ta cần biết vận dụng tốt nhất quy tắc Horenso trong các công việc hàng ngày như:

– 報告(hokoku): báo cáo

Đây là việc báo cáo lại kết quả các công việc cho cấp trên, bao gồm: kết quả công việc, các vấn đề găp phải.

  • Thông báo dựa trên kết quả thu được, báo cáo cần ngắn gọn, xúc tích

Không được bỏ qua các báo cáo giữa

連絡(rennraku): liên lạc

Chính là việc thông báo cho những người liên quan khi có các vấn đề. Như thông báo cho cấp trên, thông báo cho những người cùng team, những người có liên quan.

  • Cùng chia sẻ thông tin
  • Không thêm thắt hoặc thay đổi thông tin

相談(soudan): bàn bạc.

  • Khi có một vấn đề xảy ra cần bàn bac với người cấp trên hoặc là các trưởng nhóm để đưa ra giải pháp.
  • Nếu chưa hiểu rõ vấn đề nên bàn luận trao đổi, dù vấn đề đấy còn khá nhỏ.
  • Sau khi thống nhất, kết quả cuối cùng phải được truyền đạt đến những người liên quan